Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Địa Lư Biển Đông
Home ] Up ] ĐịaLư Biển Đông ] TranhChấp & LưDo ] [ Luật Biển UNCLOS ] Animations ]

 

Bản-Đồ Thuyết-Tŕnh Năm 2012 - Luật Biển

UNCLOS: united Nation Convention Of Law Of The Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật Biển UNCLOS, điều 76 quy-định Vùng Đặc-Quyền Kinh-Tế 200 Hải-Lư.

Sơ-đồ trên tóm-lược tiến-tŕnh "những lô dầu-khí công-phá Đường Lưỡi Ḅ".

Trong khi Ấn-Độ ngập-ngừng, chúng ta chờ xem kế-hoạch công-phá hữu-hiệu được bao nhiêu?